[vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”7″ bottom_padding=”2″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″][vc_custom_heading auto_text=”yes”][/vc_custom_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

Taking care to protect your personal data, and fulfilling the obligation resulting from the provisions of article 6 of the GDPR, please familiarize yourself with the following information clause and with your rights regarding the protection of personal data.

By contacting us via e-mail or the contact form, you voluntarily provide us with your personal data for the purpose of the message sent. In this case, you are required to familiarize yourself with:

 

INFORMATION CLAUSE

According to art. 13 para. 1 and para. 2 of the General Regulation on the Protection of Personal Data  of April 27, 2016 (in short: GDPR), I inform that:

 1. The administrator of your personal data is Paweł Sarota SRT-Studio, Tax ID (NIP) 513-023-90-15 with registered office at ul. Krakowskie Przedmieście 428, 32-087 Trojanowice.
 2. Your personal data will be processed for the purpose indicated in the sent message on the basis of art. 6 paragraph 1 point a.
 3. The recipient of your personal data will be closely cooperating entities, an external accounting firm, an employee, courier companies, “Poczta Polska” (The General Polish Post Office), a photographic lab;
 4. Your personal data will be kept until mutual claims are time-barred.
 5. You have the right to access your personal data and the right to rectify, delete and limit processing, the right to transfer data, the right to oppose, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing (if processing takes place based on consent), which was made on the basis of consent before its withdrawal
 6. You have the right to lodge a complaint to the supervisory body when you feel that the processing of personal data concerning you violates the provisions of the GDPR of 27 April 2016
 7. Providing personal data by you is voluntary. You are obliged to provide them and the consequence of not providing personal data will be the inability to reply to the message;

YOUR RIGHTS IN THE FIELD OF PERSONAL DATA PROTECTION 

I. RIGHT TO ACCESS DATA

You have the right to obtain information on the following subjects:

 1. the purposes for which personal data are processed;
 2. categories of personal data processed;
 3. the planned period of storage of personal data, and when this is not possible, criteria for determining this period;
 4. recipients of personal data or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular about recipients in third countries or international organizations;
 5. if personal data have not been collected from the data subject – all available information about their source;
 6. assumptions in the scope of automated data processing, and in the case of profiling also information on the consequences of such processing;
 7. information about the right to lodge a complaint to the supervisory body;
 8. information about the right to request the data controller to rectify, delete or limit the processing of personal data of the data subject and to object to such processing;

II. RIGHT TO RECTIFY/CORRECT PERSONAL DATA

You have the right to request the correction of incorrect data about yourself at any time. This right also includes situations of incomplete data when the data subject requests their supplementation.

III. RIGHT TO REMOVE DATA

You have the right to request the deletion of your personal data if:

 1. you have withdrawn the consent on the basis of which the processing was commenced and there is no other ground for further processing;
 2. you have objected to the processing carried out for the needs of direct marketing, processing which is necessary to perform a task carried out in the public interest or processing on the basis of a legitimate interest pursued by the administrator or a third party;
 3. personal data have been processed unlawfully;
 4. personal data must be erased in order to comply with the legal obligation provided for in European Union law or the law of the Member State to which the administrator belongs.

IV. RIGHT TO LIMIT PROCESSING

You have the right to demand the limitation of processing your personal data in a situation where:

 1. you question the accuracy of your personal data – in this case the administrator of these data is obliged to stop processing them for a period allowing the administrator to check the correctness of the data being processed;
 2. the processing is unlawful, and the data subject opposes the removal of personal data, requesting instead to limit their use;
 3. the data administrator no longer needs personal data for processing, but it is necessary for the data subject to establish, assert or defend claims;
 4. the data subject has objected to the processing – in this case, the processing is limited until it is established whether the legitimate grounds on the part of the data administrator override the grounds for objection of the data subject.

V. RIGHT TO TRANSFER DATA

You have the right to demand the transfer of your personal data in a situation where:

 1. you have expressed your consent to the processing of your personal data in one or more specific purposes;
 2. data are processed on the basis of a contract, i.e. they are necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party, or to take action at the request of the data subject before concluding the contract;
 3. you have expressed your consent to the processing of personal data of specific categories for one or several specific purposes;
 4. processing is carried out in an automated manner.

VI. RIGHT TO OBJECT

The data subject has the right to object at any time – for reasons related to his particular situation – to the processing of his personal data, the processing of which is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of public authority entrusted to the administrator, and if the processing is necessary to achieve the objectives arising from legitimate interests pursued by the data administrator or by a third party.

The data subject also has the right to object to the processing of his personal data for purposes of direct marketing, including profiling, to the extent to which the processing is related to such direct marketing.

PL

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych, oraz spełniając obowiązek wynikający z przepisów artykułu 6 RODO, prosimy o zapoznanie się poniższą klauzulą informacyjną i Twoimi prawami w zakresie ochrony danych osobowych.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego dobrowolnie przekazują nam Państwo swoje dane osobowe do celu jakiego dotyczy przesłana wiadomość. W tym przypadku są Państwo zobowiązani do zapoznania się z:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Sarota SRT-Studio, NIP 513-023-90-15 z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 428, 32-087 Trojanowice.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wskazanym w przesłanej wiadomości na podstawie art. 6 ust 1 pkt a
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty ściśle współpracujące, zewnętrzna firma księgowa, pracownik, firmy kurierskie, Poczta Polska, laboratorium fotograficzne;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości odpowiedzi na przesłaną wiadomość;

TWOJE PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Masz prawo do uzyskania informacji w przedmiocie:

 1. celów, w jakich dane osobowe są przetwarzane;
 2. kategorii przetwarzanych danych osobowych;
 3. planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 4. odbiorców danych osobowych lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 5. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
 6. założeń w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych, a w przypadku profilowania także informacji o konsekwencjach takiego przetwarzania;
 7. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. informacji o prawie do żądania od administratora danych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

II. PRAWO DO SPROSTOWANIA / POPRAWIENIA DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo w każdym momencie żądać sprostowania nieprawidłowych danych o sobie. Prawo to obejmuje również sytuacje niekompletnych danych, gdy osoba, której dane dotyczą, żąda ich uzupełnienia.

III. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

 1. cofnęłaś / cofnąłeś zgodę, na podstawie której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy do tego, aby dane te dalej przetwarzać;
 2. wniosłaś / wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania prowadzonego na potrzeby marketingu bezpośredniego, przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią;
 3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

IV. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

 1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim przypadku administrator tych danych zobowiązany jest zaprzestać ich przetwarzania na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość przetwarzanych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – w takim wypadku, ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

V. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo skorzystać z omawianego prawa w sytuacji, gdy:

 1. wyraziłaś / wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. dane przetwarzane są na podstawie umowy, tj. są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. wyraziłaś / wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w jednym lub kilku konkretnych celach;
 4. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

VI. PRAWO DO SPRZECIWU

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stroną trzecią.

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do złożenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]